در مورد امنیت شبکه و اطلاعات،سخن بسیار و نکته ها ی فراوانی وجود دارد. امنیت شبکه امروزه دغدغه فکری مدیران شبکه سازمانهای مختلف در سراسر جهان می باشد. وقتی سخن از امنیت اطلاعات به میان می آید اغلب افکار به نفوذ از خارج از سازمان و نفوذگران خبره معطوف می شود اما...

ناگفته نماند که مدیریت ضعیف شبکه و کارکنان سهل انگار و بی توجه به نکات امنیتی در سازمان تهدیدی بسیار جدی تری می باشند که  ممکن است راه ورود را به روی نفوذگران خارج از سازمان بگشاید.

من در این باره مقاله ای تهیه کرده ام که شامل دو بخش می باشد. بخش اول آن به بررسی سیاست های امنیت شبکه  و بخش دوم آن به بررسی اجمالی روشهای حمله و نفوذ اختصاص دارد.