تکنولوژی LINQ روش جدیدی برای اتصال به منابع اطلاعاتی مانند بانک اطلاعاتی ، فایل xml و ... می باشد که توسط شرکت مایکروسافت برای محیط برنامه نویسی دات نت معرفی شده 

این کتاب به کوشش آقای علی اقدم جمع آوری و تالیف شده است و به صورت رایگان در اختیار علاقمندان به برنامه نویسی دات نت قرار داده شده است که حاوی مطالب زیر می باشد

فصل اول – مقدمه ای بر LINQ

 1. LINQ چیست؟
 2. اسمبلی های مر کزی LINQ
 3. نوشتن اولین برنامه توسط LINQ

فصل دوم – خصوصیات جدید C# برای LINQ

 1. نوع های بی نام – Anonymous types
 2. مقدار دهنده اولیه به اشیاء – Object Initializers
 3. نوع بندی ضمنی – Type Inference
 4. توابع توسعه – Extension Methods
  1. تعریف توابع توسعه
  2. فراخوانی توابع توسعه در سطح نمونه ای
  3. فراخوانی توابع توسعه در سطح ایستا
  4. استفاده Intelisense از توابع توسعه
  5. توسعه رابط ها بوسیله توابع توسعه
 5. عبارات لامبدا – Lambda Expressions
  1. تعریف عبارات لامبدا
 6. عبارات پرس و جو -  Query Expresions

فصل سوم – عملگرهای استاندارد پرس و جو

 1. انواع عملگرهای استاندارد پرس وجو
 2. عملگر شرطی -  Restriction Operator
  1. عملگر Where
  2. عملگر OfType
 3. عملگرهای پرتو – Projection Oprators
  1. عملگر Select
  2. عملگر SelectMany
 4. عملگرهای اتصال Join Operators
  1. عملگر Join
  2. عملگر GroupJoin
 5. عملگرهای دسته بندی – Grouping Operators
  1. عملگر Group By
 6. عملگر های مرتب سازی Ordering Operators
  1. عملگر OrderBy
  2. عملگر descending OrderBy
  3. عملگر Thenby
  4. عملگر ThenByDecending
  5. عملگر Reverse
 7. عملگرهای تجمعی – Agreagate Operators
  1. عملگر Count
  2. عملگر LongCount
  3. عملگر Sum
  4. عملگر Min و Max
  5. عملگر Average
  6. عملگر Aggregate
 8. عملگرهای قسمت بندی – Partitioning Operators
  1. عملگر Take
  2. عملگر Skip
  3. عملگر TakeWhile
  4. عملگر SkipWhile
 9. عملگر الحاقی -  Concatation Operator
  1. عملگر Concat
 10. عملگر های عنصری -  Element Operators
  1. عملگر First
  2. عملگر FirstOrDefault
  3. عملگر Last
  4. عملگر LastOrDefault
  5. عملگر Single
  6. عملگر SingleOrDefault
  7. عملگر ElementAt
  8. عملگر ElementAtOrDefault
  9. عملگر DefaultEmpty
 11. عملگرهای تولیدی – Generation Operators
  1. عملگر Repeat
  2. عملگر Range
  3. عملگر Empty
 12. عملگرهای تنطیم کننده – Set Operators
  1. عملگر Distinct
  2. عملگر Intersect
  3. عملگر Union
  4. عملگر Except
  5. عملگر Zip
 13. عملگرهای کمیت سنج  -  Quantifier Operators
  1. عملگر All
  2. عملگر Any
  3. عملگر Contains
 14. عملگرهای تبدیل – Conversion Operators
  1. عملگر Cast
  2. عملگر ToArray
  3. عملگر ToList
  4. عملگر ToDictionary
  5. عملگر ToLookup
  6. عملگر AsEnumerable


منبع :سایت www.aliaghdam.com